Elklagenemnda

Innhold

Artikkelarkiv

Vis filtrering

974 resultater

Type artikkel
Velg område
974 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-298 Klage vedrørende fakturering – Hafslund Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til forbrukshistorikken og hevdet at det må være en feil ved den gamle måleren som har ført til et hopp i registrert forbruk. Klager anførte at Hafslund Nett AS ikke har vært villige til å kontrollere den gamle måleren. Hafslund Nett AS opprettholdt sitt krav. Hafslund Nett AS anførte at årsaken til at fakturaen var noe høyere, skyldes at forbruket etter all sannsynlighet var noe for lavt beregnet. Hafslund Nett AS viste til at de ikke hadde noen henvendelse om mulig feil på måleren før den ble byttet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 2. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-278 Klage vedrørende omlegging av nettanlegg – Hallingdal Kraftnett AS

  Saken gjaldt omlegging av kabel. Klager avviste fakturert krav. Klager krevde prisavslag for hele kostnaden for omleggingen. Subsidiært krevde klager et forholdsmessig prisavslag. Klager anførte at det knyttet seg vesentlige mangler til Hallingdal Kraftnett AS sin håndtering av omleggingen av anlegget og hevdet at manglene gir rett til prisavslag. Klager påpekte at det er en klar opplysnings- og informasjonsplikt ovenfor kunden. Hallingdal Kraftnett AS avviste klagers krav. Hallingdal Kraftnett AS anførte at klager må selv dekke kostandene med omlegging av kabelen. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 3. Vedtak, Ansvarsforhold

  Sak: 18-254 Klage vedrørende strømbrudd – krav om erstatning – Suldal Elverk KF

  Saken gjaldt krav om erstatning etter strømbrudd. Klager krevde forsikringens egenandel dekket. Klager krevde også saksomkostninger. Klager viste til at det ble vannskade etter strømbrudd. Klager anførte at årsaken til at korslutningssikringen var defekt, enten skyldes dårlig arbeid eller dårlig utstyr levert av Suldal Elverk KF. Suldal Elverk KF anførte at de ikke var erstatningsansvarlige ved slikte tilfeller da de ikke har eller kan ha full kontroll på sikringsbrudd i lavspentanlegg. Suldal Elverk KF pekte på at de kun har ansvar for å skifte ut sikringen så fort de blir informert om strømbrudd. Under dissens ble klager gitt medhold.

 4. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-294 Klage vedrørende etterfakturering – Skagerak Nett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturert forbruk. Klager hevdet at hans kraftleverandør ikke har levert korrekt målerstand til nettselskapet. Klager avviste fakturert krav. Skagerak Nett AS viste til at måleren ikke har blitt avlest og det har vært stipulert lavere forbruk enn det som har vært det reelle forbruket. Skagerak Nett AS viste til at klager har fått påminnelse om måleravlesning på hver faktura. Skagerak Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 5. Vedtak, Strømavtaler

  Sak: 18-150 Klage vedrørende avtale – GNP Energy AS

  Saken gjaldt inngåelse av avtale og avtalevilkår. Klager hevdet at det ble tilbudt en strømavtale som skulle være rimeligere enn den avtalen han hadde, i tillegg til en måned gratis og garantistrøm. Klager viste til en sammenligning av prisene og hevdet at han var blitt villedet og feilinformert. Klager hevdet at avtalen med GNP Energy AS var ugyldig og avviste krav om bruddgebyr. GNP Energy AS anførte at klager ble informert om bruddgebyr både i salgssamtalen og i bekreftelsesmeldingen. GNP Energy AS hevdet at avtalen er gyldig og opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig gitt medhold.

 6. Vedtak, Tilknytning / fremføring av strøm

  Sak: 18-085 Klage vedrørende anleggsbidrag - TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt tvist om anleggsbidrag. Klager krevde at anleggsbidraget var på kr. 30 000. Subsidiært krevde klager at anleggsbidraget var på kr. 60 000. Klager krevde også at det må foreligge en bekreftelse på at innbetaling av anleggsbidraget i prosjektet utover de 75 som var grunnlag for prosjektet refunderes hytteeierne for en periode på 10 år etter at prosjektet er ferdigstilt. TrønderEnergi Nett AS avviste klagers krav. TrønderEnergi Nett AS anførte at nye kunder skal betale kr. 70 000 i anleggsbidrag i henhold til samme avtale som klager, inntil anlegget er nedbetalt. Nemnda avviste enstemmig saken fra behandling.

 7. Vedtak

  Sak: 18-465 Klage vedrørende avtale – NorgesEnergi AS

  Saken gjaldt uenighet om avtale og avtalevilkår. Klager avviste fakturert krav. Klager viste til at det ble inngått en avtale om fordelsproduktet Strømkonto. Klager hevdet at det ikke ble opplyst at det var en avtale om et kredittprodukt ved avtaleinngåelsestidspunktet. Klager hevdet at selskapets markedsføring var villedende, da de ikke har fått informasjon om produktet ved avtaleinngåelsen. NorgesEnergi AS opprettholdt sitt krav. NorgesEnergi AS viste til at årsaken til negativ saldo på opphørt Strømkonto skyldes at det ble inngått avtale med netteier om gjennomfakturering. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 8. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-450 Klage vedrørende etterfakturering på grunn av feilavlesning – Austevoll Kraftlag SA

  Saken gjaldt etterfakturering på grunn av feilavlesning. Klager avviste etterfakturert krav. Klager anførte at han hver gang har rapportert målerstand med 5 siffer. Klager finner det merkelig at selskapet ikke har reagert når måleren har 6 siffer. Klager mente at det kan være to mulige årsaker til avviket, enten feil på måleren eller sifferfeil. Austevoll Kraftlag SA mente at kunden har kunnskap om målere over gjennomsnittet og burde kjenne til at samtlige tall for gjeldende måler skulle vært rapportert inn. Austevoll Kraftlag SA opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 9. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-443 Klage vedrørende AMS-måler – etterfakturering – Norgesnett AS

  Saken gjaldt etterfakturering av ikke-fakturert forbruk. Klager avviste fakturerte krav. Klager anført at måleren var avlest fortløpende og måleravlesning var innrapportert per SMS. Klager påberopte seg god tro. Klager mente at det var et dårlig system som ikke gir klar tilbakemelding da de ikke hadde forstått at det manglet bokstaver ved innsendelse av avlesningene og at de ikke var blitt gjort oppmerksomme på at kodeord var uteglemt. Norgesnett AS viste til at det var utstedt påminnelse om måleravlesning per SMS. Norgesnett AS anførte at det ikke var satt på kodeord i klagers SMS-svar som har medført at meldingene ikke har kommet frem til selskapet. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.

 10. Vedtak, Fakturering

  Sak: 18-403 Klage vedrørende fakturering av pliktleveranse – TrønderEnergi Nett AS

  Saken gjaldt fakturering av pliktleveranse. Klager avviste fakturert krav. Klager anførte at han ikke har opptrådt klanderverdig og mente at det ikke var rimelig at han skulle hatt kunnskap om verken innmelding av anlegget eller pliktleveranse. TrønderEnergi Nett AS viste til at klager på det tidspunktet anleggene ble ferdigmeldt ikke hadde noe aktivt kundeforhold på noen målepunkt, og TrønderEnergi Nett AS ble pliktig til å levere strøm ved nettselskapets leveransepliktig kraftleveranse. TrønderEnergi Nett AS opprettholdt sitt krav. Klager ble enstemmig ikke gitt medhold.